Walters Bildelar AB:s integritetspolicy

Här beskriver vi hur Walters Bildelar AB (hädanefter benämnt Walters) samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har avseende behandlingen samt hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Walters. Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Walters Bildelar AB (registrerat aktiebolag hos Bolagsverket med org. nr. 556336-9981). Vi finns på Skogstorp 402, 311 91 Falkenberg.

På vår webbplats waltersbildelar.se  kan du läsa mer om oss.

Walters tar alltid största möjliga ansvar för din integritet och behandlar dina personuppgifter med försiktighet och inom de regelverken om finns. De anställda i företaget, som behandlar personuppgifter, har samtliga fått en grundläggande utbildning.

Walters har en dataskyddansvarig. Har du frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta anders@waltersbil.se.

Dina rättigheter

 • Begära rättelse av din information

De uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt eller om du exempelvis bytt namn, flyttat eller på annat sätt ändrat din kontaktinformation har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.

 • Begära att bli raderad från våra system

Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Begäran kommer att tillgodoses om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften till vilka de samlades in eller om det finns andra lagkrav som bokföringslagen, skattelagstiftningen eller andra lagar som kräver att vi behåller uppgifterna. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

 • Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.

 • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Du har i vissa fall rätt att begära att vi tillfälligt ska begränsa användningen av dina personuppgifter. Ett sådant fall kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och vill begränsa användningen under tiden vi utför rättningen.

 • Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen

Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

 • Du har rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att, en gång per kalenderår, genom en skriftlig och undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Telefonkunder: De uppgifter vi samlar in från dig som handlar från oss över telefon kan vara:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer (vid fakturering)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Registreringsnummer
 • Kontonummer

Kunder som handlar över disk: De uppgifter vi samlar in från dig som handlar i våra butiker kan vara:

 • Registreringsnummer
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer (vid fakturering
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Kontonummer

Kunder som lämnar in sin bil för skrotning:

 • Registreringsnummer
 • Kontonummer

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Walters behandlar främst personuppgifter om dig i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund, genomförande av köp, fakturering och leverans av varor.
 • Hantera eventuella garantiåtaganden
 • Förenkla köpprocessen för återkommande kunder
 • Lämna information om våra varor och tjänster samt rikta marknadsföring per post, e-mail, sms eller telefon.
 • Ge dig relevant och anpassad information i nyhetsbrev.
 • Bedöma vilka betalmetoder vi kan erbjuda dig, exempelvis genom kreditprövning.
 • Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som kund rörande din order eller andra frågor som rör våra tjänster.

Var sparas dina uppgifter

Kunduppgifter lagras i den centrala kunddatabasen för affärssystemet DemoMax. Kunddatabasen delas av de i Märkesdemo ingående bildemonteringarna. Se www.markesdemo.se/info för information om vilka bildemonteringar som ingår i sammanslutningen.

Kunduppgifter kan även lagras i det äldre affärssystemet Fenix. Kunddata är då endast synlig för de inom Walters.

Kunduppgifter sparas även i Bildelsbasen.se. Vänligen läs mer på deras hemsida.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge det behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen som beskrivs i denna integritetspolicy. Om det krävs för att fullfölja lagkrav kan vi komma att spara dina uppgifter under en längre tid.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till

Bildemonterare:

De inom Walters kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part såsom andra bildemonteringar inom Märkesdemo, samarbetspartners samt supportpersonal i våra IT-system. Tredje part får använda uppgifterna i Märkesdemos centrala kundregister för att hantera återkommande köp, leverera varor samt kontakta dig som kund i order och garantiärenden. Recopart AB, orgnr 556663-6261 är personuppgiftsansvarig för det gemensamma kundregistret i DemoMax.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska känna dig trygg som kund hos Walters. Vi har därför vidtagit de åtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst. Alla uppgifter sparas i databaser som är skyddade med behörighetsprinciper och brandväggar.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor gällande vår hantering av personuppgifter eller om denna personuppgiftspolicy.

Du når oss på:

Walters Bildelar AB
Skogstorp 402
311 91 Falkenberg

anders@waltersbil.se